شركت ترن پارت تيپاكس

جدول تعرفه خدمات (راه نزديك) (كرايه حمل و نقل بين شهري و خدمات داخل شهري)

وزن به كيلو گرم

حمل و نقل

خدمات

جمع كل

           6

   79000

 30000

 109000

جدول تعرفه خدمات (راه دور) (كرايه حمل و نقل بين شهري و خدمات داخل شهري)

وزن به كيلو گرم

حمل و نقل

خدمات

جمع كل

           6

   85000

 30000

 115000